Általános Szerződési Feltételek

Egyéb postai, futárpostai, csomaglogisztikai tevékenységre

Cég megnevezése: Webshop Partner Kft

Székhely és postacím: 2133 Sződliget, Petőfi S. u. 9.

Telephely: 2600 Vác, Zrinyi u. 39.

Cégjegyzékszám: 13-09-172247

Adószáma: 25046119-2-13

Elérhetősége:

 • telefon: +36308483100
 • email: logisztika@webshopiroda.hu

1. SZERZŐDŐ FELEK

1.1. A szolgáltató

Webshop Partner Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) (székhelye: 2133 Sződliget Petőfi S u 9., cégjegyzékszám: 13-09-172247, adószáma: 25046119-2-13)

Alaptevékenység: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. Évi CLIX. Törvény (a továbbiakban: Postatv.) 2. § 9. És 15. Pontjai, valamint a 8. § (1) bekezdésének a), b), d) pontjai szerint futárposta-, expressz postai és egyéb egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások Magyarország területén, termékraktározással, csomagolással, ügyfélszolgálati feladatok ellátásával kiegészülve.

A Webshop Partner Kft szolgáltatása kizárólagosan közvetítőként vesz részt a csomagszállításban mindenkori partnerei révén a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételekkel. A Webshop Partner Kft saját szállító járművel nem rendelkezik, és nem foglalkoztat futárokat, így fizikailag a csomaggal a mindenkori partnerek érintkeznek.

A Szolgáltató közvetítői tevékenységére figyelemmel megszervezi a csomag külső futárszolgálati partner által végzendő szállítását, melynek következtében a megrendelő a szállítással kapcsolatos minden tájékoztatást, illetve nyilatkozatot a Szolgáltatóval kell közölnie, illetve a Társaságtól kell kérnie.

Fogalmak:

Futárpostai-szolgáltatás: olyan – a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő – időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

Expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-d) pontokban foglalt többletszolgáltatásokat teljesíti:

Speciális többletszolgáltatás:

a) nyomon követhető kezelés;

b) utánvétel;

c) értéknyilvánítás;

d) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele. A szolgáltatások ellátásához a Szolgáltató közreműködőt is igénybe vehet.

 

1.2. Ügyfél, megrendelő

Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbi kategóriák egyikébe tartozik:

Megrendelő: az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Szolgáltatóval az ÁSZF szerinti vagy egyedileg megállapított és kölcsönösen elfogadott feltételekkel írásos (honlapon vagy e-mailben leadott) megrendelés útján – az ÁSZF feltételeinek kifejezett írásos, utólagosan is igazolható elfogadásával és ezen elfogadás előfeltételével – a Szolgáltató szolgáltatását igénybe veszi saját adatainak megadását követően. Az ügyfél megrendelői státusza nem zárja ki, hogy egyben a kézbesítési eljárásban egyben feladó vagy címzett is legyen, mely körülménynek a megadott adatokból egyértelműen ki kell derülnie.

Feladó: a Szolgáltató szolgáltatásai igénybevétele esetén azon magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, akitől/amelytől a

Szolgáltató partnereinek futára fizikailag a küldeményt felveszi, illetve akit/amelyet a Megrendelő feladóként jelöl meg a leadott rendelésen és a küldeményen, amennyiben a feladó eltér a Megrendelő személyétől.

Címzett: azon magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán, illetve a Megrendelő által leadott megrendelésen címzettként kerül megjelölésre, akinek/amelynek a küldeményt a Szolgáltató partnere futárának a küldeményt kézbesíteni kell.

Fogyasztó: az a Megrendelő magánszemély, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

2. A szerződés tárgya

A Webshop Partner Kft, mint Szolgáltató, a Megrendelő partner által raktározásra rendelkezésre bocsájtott termékekből, a Megrendelő webshopjából kinyert adatok alapján összeállítja a csomagolni kívánt termékeket az adott rendeléshez tartozó számla / szállítólevél alapján. Az így összekészített termékeket körültekintően becsomagolja (Megrendelő és az adott termékek igényeinek figyelembe vételével). Majd a mindenkori partner futárszolgálatok szolgáltatásainak közvetítésével a Megrendelő megrendelése alapján és Megrendelő költségére és kockázatára fuvarozást, csomagszállítást, azaz fuvar és postai szolgáltatási tevékenységet szervez meg a partnereknél a jelen ÁSZF és a mindenkori partnerek szállítási feltételeinek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású tárgyak vonatkozásában Magyarország területén és meghatározott külföldi területekre, melynek során a Megrendelő kizárólag a Szolgáltatóval van kapcsolatban. A megrendelést Szolgáltatónak adja le és minden tájékoztatást Szolgáltatótól kérhet, illetve felé tehet jognyilatkozatokat, míg a küldemény fizikai szállítását a csomag felvételétől a kézbesítésig a partner végzi a Szolgáltatóval fennálló kapcsolat és a Szolgáltatótól kapott adatok alapján.

A szolgáltatói szerződés alapján a Szolgáltató vállalja, hogy a jelen ÁSZF-ben és a Szolgáltató tevékenységére irányadó mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldemények partnerei által történő szállítását és annak Megrendelő által meghatározott címzett vagy jogosult részére való kézbesítését megszervezei a Megrendelő által leadott adatok alapján díj fizetése ellenében.

Küldemény: a jelen ÁSZF-ben foglalt tömeg- és mérethatároknak megfelelő – a küldeményen, annak burkolatán vagy az ahhoz tartozó listán (fuvarlevélen és más kísérő okiratokon) megcímzett és a kézbesítést lehetővé tévő adatokat tartalmazó – küldemény.

A küldemény fajtái: levélküldemény vagy csomagküldemény, amelyet a Szolgáltató fuvarlevéllel, vagy más kísérő okirattal partnerei közúti járművön vagy légi úton szállítanak.

3. Szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése

3.1. A szerződés létrejötte

A szolgáltatási szerződés akkor jön létre a Szolgáltató és a MEgrendelő között, amikor a Megrendelő a Szolgáltató részére www.webshopiroda.hu honlapján vagy e-mailben megküldi írásbeli megrendelését a Szolgáltató részére a mindenkori ÁSZF-ben foglalt feltételek elfogadásával a legalább 0,5 kg és legfeljebb 3000 kg-ig (postai küldemény max. 40kg/db) terjedő súlyú küldemény vonatkozásában és a megrendelés Szolgáltató részére elérhetővé válik.

Az 1.2. Pont szerinti Fogyasztók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a megrendelésük Szolgáltatóhoz való eljuttatásával kifejezetten kérik, hogy a 45/2014. (II.26.)Korm. Rendelet 19. §-a alapján a Szolgáltató az Ügyfél elállási/felmondási jogának gyakorlására nyitva álló határidő lejárta előtt kezdje meg a teljesítést.

A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató megrendelésre válaszul megküldött írásbeli visszaigazolása jelenti.

A szolgáltatási szerződés esetében jelen ÁSZF rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

Ha az ÁSZF a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés – valamennyi szerződő fél által történő – aláírásával jön létre. Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a jelen ÁSZF írásbeli megállapodásnak minősül, melyet a Szolgáltató saját nyilvántartásában egyedileg azonosíthatóan iktat, mely a teljesítést követően is hozzáférhető a Szolgáltató nyilvántartásában.

Nem térhetnek el a szerződő felek az ÁSZF szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.

A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött szolgáltatási szerződés határozott időre, a szerződésben foglaltak szerint (általában 1 évre szólóan) tart.

3.1.1. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

A.) A Megrendelő árajánlat előzetes bekérése esetén tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által adott árajánlat annak megküldésétől számított 15 napig érvényes, ezt követően – akár a korábbi árajánlat számára való hivatkozással – új árajánlatot kell kérnie a Megrendelés leadásához. Megrendelő a szolgáltatási szerződés létrejöttéhez szükséges megrendelést a Szolgáltató honlapján vagy e-mailben írásban köteles megküldeni a Szolgáltató részére a Szolgáltató által kért adatok megadásával, de legalább az alábbi adatok megjelölésével azzal, hogy a Megrendelőt terheli minden abból eredő felelősség, amennyiben az alábbi adatokat a valóságtól eltérően adja meg Szolgáltató részére:

 • Megbízó adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím), A címzett adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím)
 • Számlázási adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím, cég esetén adószám),
 • Részleges csomagadatok, a csomag mérete, pontos súlya, térfogatsúlyát, a számlázandó súlyt, a csomag tartalmát, mennyiség, származási hely és mérték,
 • A kapcsolattartó nevét és telefonszámát,
 • A csomagküldés díját (fuvarköltség, biztosítás költsége, egyéb költségek)
 • A szállítmány az EKAER vagy más jogszabályi előírás szerinti bejelentési kötelezettség aláír esik-e, illetve az ehhez kapcsolódó azonosítóval, dokumentációval rendelkezik-e az Ügyfél,
 • A kiválasztott szállítási módot,
 • Megjegyzés,
 • Választott fizetés módját.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató rendelést szóban, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve telefonon nem fogad, a Szolgáltató által kért minden adatot elektronikusan kell megküldeni.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelő és az ahhoz kapcsolódó adatlap kitöltésével büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a feladott küldemény nem tartalmaz illegális, bármely állam által törvénybe ütköző, illetve veszélyes tartalmat, mely nyilatkozattal a küldemény tartalmáért teljes jogi és anyagi felelősséget vállal függetlenül attól, hogy személyesen jelen volt-e a küldemény csomagolásánál, illetve a csomag futárnak történő átadásánál.

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy amennyiben a Szolgáltatóval szállítandó küldemény az ún. EKAER vagy ezzel tartalmilag egyező rendszer előírásai szerint bejelentési kötelezettség alá esik, úgy a Megrendelőt terheli minden – teljes anyagi kártérítésre is kiterjedő – felelősség, hogy ezen körülményről a Szolgáltatót tájékoztassa és a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa a bejelentést és/vagy azonosítást igazoló adatokat, illetve a Szolgáltató kapcsolódó esetleges kötelezettségeit elősegítse.

B.) Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a csomagolásra vonatkozó előírásokat nem tartja meg és ennek köszönhetően a megjelenő futár a csomag felvételét megtagadja, úgy köteles a csomagküldés díját elengedni és újbóli feladás díját és a kiszállítási díjat is elengedni/megfizetni.

C.) A szolgáltatás ellenében a Megrendelő díj fizetésére köteles. A Megrendelő jogosult a megrendelésben a személyétől eltérő költségviselőt (illetve a Megrendelő személyétől eltérő számlázási címet) megjelölni annak adataival együtt (név, lakcím/székhely, adószám és cégjegyzékszám cég esetén, telefonszám, e-mail cím). Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a költségviselő személy 5 napot meghaladó késedelembe esik a díj megfizetésével, úgy Szolgáltató jogosult Megrendelőtől követelni a díj megfizetését a számla másolatának megküldésével.

Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a költségviselő személlyel együtt egyetemleges kötelezettség terheli a díj megfizetése tekintetében, így elfogadja, hogy a díj részleges vagy teljes megfizetésének hiányában a kiegyenlítetlen összeg teljes mértékben követelhető Megrendelőtől is.

A Megrendelő a megrendelésben köteles megjelölni a szolgáltatás díjának kiegyenlítési formáját a

6.2. Pont figyelembe vételével (előzetes vagy utólagos fizetés, ezen belül fizetési mód megjelölése). A Szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az ÁSZF vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – a küldemény kézbesítése utáni első szolgáltatási díj számlájának kézhezvételét követő nyolc munkanapon belül esedékes. Szerződés szerint a fizetési idő hosszabbodhat, de ennek feltétele a szerződés írásbeli alakisága.

D.) A Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltatónál nyilvántartott, Szolgáltató által még nem teljesített és/vagy a Megrendelő által maradéktalanul meg nem fizetett megrendelések (akár egy, akár több címre való szállítással teljesítendő) csomag száma eléri vagy meghaladja a maximális 20 darabot, vagy ha a megrendeléssel érintett csomagok számától függetlenül eléri vagy meghaladja a megrendelések értékének összege a bruttó 500.000,- Ft-ot, illetve ha a Megrendelő a Szolgáltató számlájának kiegyenlítésével 14 napot meghaladó késedelembe esik és az új megrendelés teljes szolgáltatási díját nem fizeti meg előre a 6.1. Pont szerint, abban az esetben a Szolgáltató jogosult a limitet meghaladó megrendelések visszaigazolását és teljesítését visszautasítani. Ezen túlmenően Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden indokolás nélkül bármely megrendelés teljesítését megtagadja az addigi esetleges befizetésekkel való elszámolással egyidejűleg.

E.) Ügyfelek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szolgáltató mind a küldeményekkel való rendelkezés, mind pedig az esetlegesen igénybe vett utánvétes szolgáltatás esetén a Szolgáltató által beszedett és továbbítandó összeg megfizetésénél kizárólag a Megrendelő utasításához van kötve, az utánvétes összeget kizárólag a Megrendelő részére utalhatja ki. A Szolgáltató a szolgáltatásával érintett ügyfelek közötti bármilyen más (polgári vagy büntető) jogviszonyt nem vizsgálhatja és nem vizsgálja, az ügyfelek vagy harmadik személy közötti elszámolási kérdésben Szolgáltató felelőssége kizárt.

F.) A Megrendelő – amennyiben nem személyesen tartja a kapcsolatot a Szolgáltatóval – a jelen ÁSZF szerinti jogait, így különösen az utasításadási jogát a külön megnevezendő kapcsolattartón keresztül gyakorolhatja azzal, hogy a Megrendelő kockázata és teljes anyagi és jogi felelőssége, hogy a kapcsolattartó minden jognyilatkozatát és cselekményét a Szolgáltató a Megrendelő joggyakorlásának tudja be, és a Szolgáltató a jogviszony hatálya alatt semmilyen formában nem köteles vizsgálni vagy megkérdőjelezni a Megrendelő és a kapcsolattartó közötti kapcsolat jellegét és a kapcsolattartó eljárási jogosultságát, valamint személyét.

G.)Amennyiben a Fogyasztó a 4.2. Pont szerinti elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton e-mailben az alábbi címre: 2133 Sződliget, Petőfi S u. 9. illetve logisztika@webshopiroda.hu. a 7. Sz. Mellékletben foglalt minta levél megküldésével. Ha a Fogyasztó nyilatkozatát e-mailben vagy a honlapon adja le, a Szolgáltató az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (pl.: e-mailben) haladéktalanul visszaigazolja a Megrendelőnek. A fenti nyilatkozatot érvényesen csak a Fogyasztónak minősülő megrendelő teheti meg. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy mivel kérte a szolgáltatás teljesítésének elállási/felmondási jog határidejének lejárta előtti megkezdését, ezért a szolgáltatás egészének teljesítését követően a Fogyasztó felmondási jogát már nem gyakorolhatja függetlenül attól, hogy a teljesítés befejezéséről tudomása volt-e.

H.) A Megrendelő a megrendelés Szolgáltató részére való megküldésével kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a megrendeléshez kapcsolódó szolgáltatás tekintetében telefonon egyeztet a későbbiekben a Szolgáltatóval, úgy a Szolgáltató a 10.4. pont szerint jogosult a telefonbeszélgetésről hangfelvételt készíteni és azt tárolni visszakereshetően.

I.) Az Ügyfelek – különösen Megrendelő – tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szolgáltató az értéknyilvánított kézbesítendő csomag vonatkozásában bármilyen kifizetést, jóváírást illetve egyéb kártérítést vagy más jogcímen történő kompenzációt kizárólag abban az esetben teljesít Partnerei előírására figyelemmel, amennyiben a Megrendelő a kézbesítendő csomag értékét hitelt érdemlően igazolta (pl.: számla másolatával). Amennyiben a Megrendelő (Ügyfél) a kézbesítendő csomag értékét kizárólag a jelen ÁSZF mellékletét képező értéknyilvánítási nyilatkozattal határozza meg hitelt érdemlő igazolás (pl.: számla) csatolása nélkül, úgy a Megrendelő legfeljebb bruttó 20.000,- Ft értékhatárig jelölheti meg a csomag összértékét. A nem kereskedelmi értéket képviselő tartalom közé sorolandók a személyes tárgyak, használt termékek.

3.1.2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató vállalja, hogy árajánlat kérés esetén a szállítás feltételeire is kiterjedő árajánlatot küld az érdeklődők részére azzal, hogy amennyiben valaki telefonon jelzi az árajánlat kérését, úgy azt Szolgáltató csak abban az esetben tudja teljesíteni, ha a másik fél az e-mailes elérhetőségét bediktálja. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal abból eredően, hogy ha a telefonáló olyan e-mail címet ad meg, amelyen nem várnak árajánlatot.

A Megrendelő által a szolgáltatás igénybevételére megküldött megrendelését írásban elektronikusan, e-mailben visszaigazolja.

A Szolgáltató az elektronikusan érkezett megrendeléseket kezeli, rendszerezi, és feldolgozza.

A Szolgáltató a fuvarozási és egyéb szerződéseket kívülálló harmadik személyekkel és partnereivel a saját nevében, de a Megrendelő javára, kockázatára és költségére köti meg.

A Szolgáltatónak a fuvarozó vagy más szállítmányozó megválasztásában, az útirány megállapításában és egyéb kötelezettségei teljesítésében a gazdaságosság és a küldemény biztonságának figyelembevételével kell eljárnia. A gazdaságosság és a biztonság a konkrét árutovábbítások esetén ütközhetnek egymással úgy, hogy az egyik követelmény csak a másik rovására valósítható meg. A Szolgáltatónak ezért olyan intézkedéseket kell tennie, amelyek során e két követelményt szem előtt tartva a Megrendelő érdekeit legjobban szolgáló megoldást választja.

A Szolgáltató köteles a Megrendelő utasításait követni. Ha olyan utasítást kap, amely veszélyezteti a küldemény gazdaságos és biztonságos továbbítását, köteles erre a Megrendelő figyelmét haladéktalanul felhívni. Ha a Megrendelő az utasítást írásban megismétli, az ő költségére és veszélyére köteles a Szolgáltató azt végrehajtani vagy végrehajtatni.

A Szolgáltató a megrendelésen alapuló csomagküldéssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást ad a Megrendelő részére – akár a csomagküldés ideje alatt a Megrendelő külön kérésére is a rendelési azonosító számok és/vagy fuvarlevélszám megadása alapján. Ennek keretében a Szolgáltató a Megrendelővel fennálló szerződéses jogviszony fennállása alatt folyamatosan kapcsolatot tart a csomagküldésre megbízást adó Megrendelővel illetve az általa megjelölt kapcsolattartóval és a megrendeléssel érintett partnerrel, továbbá biztosítja a Megrendelő és a partner közötti információk áramlását, a panaszok, kifogások vagy más észrevételek és nyilatkozatok közvetítését.

A jelen szerződés szerint minősülő ügyfelek a csomagok nyomon követése iránt közvetlen a Szolgáltató csomagküldést teljesítő partnerének honlapján szerezhet aktuális információt.

A Szolgáltató az ügyfelekkel való kapcsolattartás hatékonysága érdekében Ügyfélszolgálatot működtet munkanapokon 09:00 és délután 17:00 között. Az Ügyfélszolgálaton a Szolgáltató munkatársai a rendelési azonosító számok és/vagy fuvarlevélszám alapján tudnak tájékoztatást adni.

Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

 • tel: +36308483100
 • email: logisztika@webshopiroda.hu

A Szolgáltató jogosult minden olyan költséget (pl.: bírság, többlet díj, egyéb költség, Szolgáltatóval szemben harmadik személy által érvényesített kártérítés) kiszámlázni és áthárítani a Megrendelő részére, mely a megrendelt szolgáltatás hatálya alatt az ügyfelek jogszabálysértő vagy jelen ÁSZF bármely rendelkezésébe ütköző magatartása miatt a Szolgáltatót terheli. Az ügyfelek tudomásul veszik, hogy Szolgáltató nem jogosult annak jogszerűségét vizsgálni, hogy a Vele szemben az ügyfél magatartása vagy nyilatkozatai és egyéb jelen jogviszonnyal összefüggésben végrehajtott cselekményei okán érvényesített költségek, bírságok, kártérítések, stb. megalapozottak-e, illetve nem köteles semmilyen érdemi eljárást kezdeményezni és lefolytatni azok jogszerűségének vitatása vagy vizsgálata érdekében.

3.2. Szerződés módosítása (utólagos rendelkezése)

A szerződés módosításához a feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga:

3.2.1. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása előtt

A küldemény feladója – az utólagos rendelkezés keretében – külön díj ellenében és az igazoltan felmerülő költségek egyidejű megfizetésével külön – és különleges szolgáltatást kérhet, módosíthat, lemondhat, illetve a küldeményt továbbítás előtt visszakérheti.

3.2.2. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása után

A feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – külön díj ellenében és az igazoltan felmerülő költségek egyidejű megfizetésével külön – a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie.

Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését vagy visszaküldését vonja maga után, a továbbküldésért járó díjat meg kell fizetni.

4. Szolgáltatás nyújtásának megtagadása, megszűnése és ellehetetlenülése

4.1. Szerződéskötés és teljesítés megtagadása

A Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, vagy teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:

– a szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik;

– a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti;

– a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg;

– a postai küldemény csomagolása nem felel meg az általános szerződési feltételekben foglalt előírásoknak.

A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, vagy a küldemény visszakézbesítéséből származó többletköltségek a Megrendelőt, illetve vele egyetemlegesen a feladót terhelik.

A Szolgáltató megtagadhatja a szerződés megkötését, ha:

– a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, vagy

– a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek – tevékenységi körén kívül álló okból – nem állnak rendelkezésre,

– a Megrendelőnek és/vagy a feladónak és/vagy a címzettnek lejárt, részben vagy egészben kiegyenlítetlen tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a szerződés megkötését akkor is megtagadhatja, ha a fenti személyek a korábbi tartozásuk tőke összegét kiegyenlítették, azonban járulékos költségeket még nem rendezték a Szolgáltató felé.

Ha a Szolgáltató alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell tagadnia, a szolgáltatási szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy a Megrendelő és/vagy feladó bizonyítja-e a Szolgáltató feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a Megrendelő és/vagy feladó bizonyítani kívánja a feltételezés alaptalanságát, erre a lehetőséget helyben és azonnal meg kell adni. Ha a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a szolgáltató díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a szolgáltató a továbbiakban nem hivatkozhat.

4.2. Szerződés megszűnése

A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

– a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti és a Megrendelő és/vagy költségviselő a szolgáltatás ellenértékét maradéktalanul megfizette;

– a küldemény kézbesíthetetlen és a felek egymással teljes körűen elszámoltak;

– a felek közös megegyezésével,

– a Fogyasztó elállási/felmondási jogának gyakorlásával: a Fogyasztó jogosult indokolás nélkül elállni a jelen ÁSZF hatály alá tartozó, Szolgáltatónak küldött megrendelés alapján létrejött szerződéstől annak megkötését követő 14 napon belül. Amennyiben viszont a szolgáltatás nyújtására irányuló Szolgáltató és Fogyasztó által kötött szerződés teljesítését a Szolgáltató már megkezdte a Fogyasztó

3.1. Pontban adott kifejezett hozzájárulása alapján, úgy a megrendelő 14 napon belül indokolás nélkül jogosult a Szolgáltatóval kötött szerződést felmondani. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

– a Szolgáltatót a cégnyilvántartásból törlik.

4.3. Kézbesíthetetlen küldemények

Kézbesíthetetlennek minősül az a küldemény, amelyet a Szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet.

A kézbesíthetetlen postai küldeményt a postai szolgáltató köteles a feladónak visszakézbesíteni/ raktárba visszavételezni, amelynek költségeit elsődlegesen a Megrendelő, illetve amennyiben ezen kötelezettségének első felhívásra Megrendelő nem tesz eleget, úgy másodlagosan a feladó köteles egyetemleges felelősség fennállása mellett a felmerült költséget megfizetni a Szolgáltató részére. Amennyiben a Megrendelő és/vagy feladó a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy a postai szolgáltatón kívül álló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a postai küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.

 

4.4 visszakézbesíthetetlen postai küldemény

A visszakézbesíthetetlen postai küldeményt a Szolgáltató őrizni köteles. Az őrzésre a Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályait a következő eltéréssel kel alkalmazni. A Szolgáltató a b) és c) pontban foglaltak kivételével a könyvelt postai küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrzi, ezt követően a küldeményt megsemmisíti;

A postacsomag-küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrizni köteles, azt követően felbontja;

A könyvelt postai küldeményt azonnal felbontja, amennyiben a postai küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó természete miatt annak a) és b) pontokban meghatározott időtartamú őrzése nem várható el.

A felbontást követően a Szolgáltató, amennyiben kereskedelmi értékkel rendelkező árut tartalmaz a postai küldemény, azt értékesíti, egyéb esetekben a küldemény tartalmát megsemmisíti.

A postai küldemény felbontása, értékesítése és megsemmisítése kétfős bizottság jelenlétében és jegyzőkönyv felvétele mellett történik, amely bizottság tagjai a Szolgáltató alkalmazottjai, tagjai, megbízottai vagy közreműködői lehetnek. A jegyzőkönyvet a Szolgáltató a küldemény feladását követő egy évig megőrzi.

A Szolgáltató az értékesítésből befolyt összeget a visszakézbesíthetetlen postai küldemények őrzése következtében felmerült költségek csökkentésére fordítja vagy e célra rendelkezésre tartja.

5. A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai

5.1. A feladó feladatai

 

5.1.1. A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele

A feladó – függetlenül attól, hogy személye megegyezik-e a Megrendelőével – felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az ÁSZF-nek megfeleljen.

A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az ÁSZF tiltja. Az ÁSZF-ben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az ÁSZF-ben előírt feltételekkel adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit az 1. Melléklet tartalmazza. A tárgyakat a működésükhöz szükséges energia vagy erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.

A Szolgáltató nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A Megrendelő és a feladó egyetemlegesen felelősek a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szolgáltató berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért; kötelesek viselni saját kárukatt és megtéríteni a Szolgáltató felmerült többletköltségeit (pl. Visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a Megrendelő és/vagy a feladó a jogszabályokban és az ÁSZF-ben foglalt előírásokat nem tartotta be.

5.1.2. Csomagolás, lezárás, címzés

 Szolgáltató feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról.

Küldemények csomagolása: A küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje.

Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók.

Használjon új dobozokat, amelyek szilárdak, jó állapotúak (nem sérültek vagy nedvesek) és nem szakadnak könnyen. A használt és sérült dobozok elveszítik szilárdságukat ezáltal a küldeménye sérülhet.

Gondoskodjon róla, hogy a doboz megfelelően nagy befogadóképességű legyen a tartalom számára. A kiálló részek megsérülhetnek. Az éles tárgyakat különös figyelemmel kell csomagolni, a személyi sérülések vagy a küldemény károsodásának elkerülése érdekében.

Lássa el kiegészítő védelemmel a kényes tárgyakat. Használjon annyi kitöltőanyagot (hungarocell darabokat, térkitöltő hab, polietilén hab), amennyit lehetséges, hogy megakadályozza a tartalom és a doboz érintkezését. A nehéz tárgyak kapjanak kiegészítő párnázást és kitámasztást minden irányban.

Nem elfogadható kitöltő anyag az újságpapír, használt ruha, szórólap.

A maximális védelem érdekében a térkitöltő habot egyenletesen kell elosztani a termékek körül. Mivel ennek az anyagnak különböző sűrűségű változatai vannak, nagyon fontos, hogy a termék megóvása szempontjából legmegfelelőbb kitöltő használata.

Gondoskodik róla, hogy a doboz elbírja a tartalom súlyát.

A címkéket és a fuvarlevelet a csomag tetején helyezi el, nem takarja le őket ragasztószalaggal vagy zsugorfóliával.

Ügyel rá, hogy a vonalkód sima felületre kerüljön, ne a sarokra és ne takarja el semmi.

A szállítási címkét a csomag tetején helyezi el.

Feltételekkel szállítható tárgyak csomagolása:

Jelen ÁSZF 1. sz. Mellékeltében részletes tájékoztató olvasható.

Küldemények lezárása: A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.

Küldemények címzése: A fuvarlevelek és a csomagcímkék elhelyezése, felragasztása a küldeményekre, minden esetben a Szolgáltatü felelőssége. A Szolgáltató kötelessége gondoskodni arról, hogy a megfelelő dobozra, a megfelelő csomagcímke, fuvarlevél kerüljön.

A szállítási címkét a csomag tetején helyezze el. A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. Mindig feltüntetve a címzett nevét, a teljes címet, azaz a várost, a közterület pontos nevét, a házszámot és az irányítószámot, az emeletszámot és ajtószámot is.

A címzett nevét és címét a küldemény hosszúságának irányában kell feltüntetni, szállítási rend szerint a küldemény előoldalán.

A küldeményeken a Szolgáltatónak a következő címadatokat kell feltüntetnie:

– a címzett (címzettek) nevét, vagy elnevezését;

– a küldemény rendeltetési helyét – település nevét;

– a címhelyet – az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs, helyrajzi számot), a lépcsőház számot;

– a közelebbi címet – az emelet, és az ajtószám megjelölésével;

– címhely irányítószámát;

– külföldre címzett küldemény esetében az ország nevét és a külföldi címzett telefonos elérhetőségét.

 

6. A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése

6.1. Díjak megállapítása

Az ÁSZF-ben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért a Megrendelő díjat tartozik fizetni a Szolgáltatónak az általa kiállított számla ellenében.

A szolgáltatások díját a hatályos Díjszabás tartalmazza.

Szolgáltató tájékoztatja Ügyfeleket, hogy akár a jelen ÁSZF mellékletét képező mindenkori Díjszabás, mind pedig a Szolgáltató honlapján nettó árak kerülnek feltüntetésre. Ebből adódik, hogy a Szolgáltató számláján a mindenkori adózásra és ÁFA fizetésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően már bruttó összegeket jelenít meg. 

A Szolgáltató honlapján felhívja az Ügyfelek figyelmét az olyan egyéb hatósági költségek felmerülésére, melyek a nem Uniós országokba történő szállításoknál merülhet fel. A futárpartnerektől kapott vám- és adó illetékek, valamint egyéb többletköltségek továbbszámlázását a Szolgáltató a mindenkori Megrendelőnek számlázza tovább. Amennyiben a csomagról a címzett lemond, úgy a többletköltségek a mindenkori Megrendelőre hárulnak. Amennyiben a Megrendelő is lemond a csomagról, úgy a csomag a Szolgáltatóhoz kerül megőrzésre.

Tájékoztatja továbbá a Szolgáltató az ügyfeleket, hogy amennyiben a forintban kiállított számla ellenértékét az ügyfél más devizanemben fizeti meg a Szolgáltató részére, úgy Szolgáltató jogosult a díjat fizető ügyfél részére az árfolyam különbözetből eredő díjkülönbségre számlát kiállítani, amennyiben az eredeti számla ellenértékének Szolgáltatónál történő jóváírás napján érvényes átváltási áron forintban számított összege alacsonyabb a szolgáltatás ellenértékénél. Ezzel egyidejűleg Ügyfelek elfogadják, hogy Szolgáltatót nem terheli semmilyen visszafizetési vagy megtérítési kötelezettség, amennyiben a szolgáltatás díjának más devizanemben történő megfizetése az árfolyamkülönbségből eredően átszámítva a szolgáltatás forintban megjelölt díját meghaladja.

A szolgáltatások díjait – a szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és ennek feltételei szerint – banki átutalással kell kiegyenlíteni.

A szolgáltatások díját a Szolgáltató határozza meg. A szabad árformába tartozó árak esetében a Szolgáltató a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról internetes honlapján tájékoztatja.

A díjváltozás hatálybalépésének napjától az ügyfélnek az új díjakat kell megfizetnie.

A Szolgáltató a szolgáltatások díját és a küldeményt terhelő egyéb összeget a küldemény kézbesítésétől számított egy éven belül követelheti.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben késedelembe esik a Szolgáltatót megillető díj megfizetésével a Szolgáltató által kiállított számlán megjelölt határidő elmulasztásával, úgy a Szolgáltatót a követelt díjon felül minden késedelmes nap után a mindenkori törvényes mértékű késedelmi kamat illeti meg.

Ügyfelek tudomásul veszik továbbá, hogy amennyiben a Szolgáltató a lejárt tartozások és egyéb kintlévőségek behajtása iránt bármilyen eljárást indít a díjfizetésre kötelezettel szemben, úgy a kötelezettel szemben a Szolgáltató az eljárás megindításával kapcsolatban felmerült minden költségét is jogosult követelni. Szolgáltató ezen túlmenően a szolgáltatási díjak 14 napot meghaladó késedelme esetén kizárólag akkor köteles megkezdeni a szolgáltatás teljesítését, amennyiben a késedelemmel érintett megrendelést követő újabb megrendelés teljes díját a Megrendelő vagy a tényleges költségviselő teljes mértékben előre megfizette.

 

6.2. Díjfizetési módok

A szolgáltatások díjának megfizetés az alábbi módokon lehetséges azzal, hogy bérmentesítő gép alkalmazására nincs lehetőség.

Készpénz: A törvényi előírásoknak megfelelően van lehetőség ilyen fizetési módra.

Banki átutalás: fizetés esetében a Megrendelő a megrendelés leadása után a Szolgáltató munkatársai által elkészített megrendelési igazolással együtt elektronikus postafiókjába kapja meg elektronikusan a számláját. (A postai megküldésre csak abban az esetben van lehetőség, ha az elektronikus megküldése helyett a Megrendelő a postai kézbesítést választotta.) A számlán a bal felső sarokban feltüntetjük a banki adatokat. A Megrendelő banki felületén fizetve, az utalásról szóló igazolást átküldve tudja igazolni a fizetés teljesítését. 

 

7. Szolgáltatások

lásd melléklet

 

8. A küldemények kézbesítése

8.1. A kézbesítés általános szabályai

A Szolgáltató partnere a küldeményeket a feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísérő okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása, illetve a küldemény címzettje ettől eltérően rendelkezik.

Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a Szolgáltató partnere vagy tájékoztatása alapján a Szolgáltató a feladót lehetőség szerint telefonon értesíti. A küldeményt a feladó rendelkezése szerint – a Szolgáltatónak egyébként esedékes teljes díj kiegyenlítése mellett – visszakézbesíti a futár.

 

8.2. A kézbesítés helye

8.2.1. Házhoz kézbesítés

A Szolgáltató partnere belföldön minden küldeményt házhoz kézbesít.

8.2.2. Közvetett kézbesítés

A szolgáltató partnere a küldeményt a címzett magánszemély helyett jogszabályban meghatározott esetekben az adott címen működő szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesíti.

Közvetett úton nem kézbesíthető

– a sérült könyvelt küldemény;

– a „saját kézbe” különleges szolgáltatással feladott küldeményt;

– utánvétellel terhelt küldemény;

– minden további küldemény, melynek közvetett kézbesítését jogszabály vagy a felek megállapodása kizárja;

– az a küldemény, melynek közvetett kézbesítő részére történő kézbesítése ellen a címzett írásban tiltakozik.

A közvetett úton nem kézbesíthető küldemények érkezéséről a szolgáltató partnere a címzettet értesítő hátrahagyásával tájékoztatja.

A közvetett kézbesítő köteles a saját részére (alkalmazottai részére) érkező küldeményeket elkülönítetten kezelni.

 

8.3. Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére

Jogosult átvevőnek a címzett, a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.

A szolgáltató partnere minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a szolgáltató a szolgáltatási szerződést teljesíti.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére címzett küldemény átvételére a szervezet vezető tisztségviselője jogosult. A szolgáltató és partnere a szervezet részére címzett küldeménynek tekinti azt is, ha a szervezet részére címzett küldemény címzésében a szervezet elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették, vagy a küldeményen természetes személy neve és a szervezet – megnevezése nélkül – címe (levelezési címe) szerepel.

A címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény címzett részére történő átadásáért.

 

8.3.1. Az átvétel elismerése

A küldemény átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton a kézbesítés időpontjának feljegyzése után teljes nevének aláírásával köteles elismerni.

Ha magánszemélynek címzett küldemény átvételét nem a címzett ismeri el, az átvevő köteles a címzett és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni.

Az aláírás megtagadása esetén a szolgáltató partnere révén a küldeményt – az ok feltüntetésével – visszaküldi a feladónak.

Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt címzettnek szóló könyvelt küldeményt írni tudó nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a küldemény átadásakor a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a címzett személyazonosságát a kézbesítő előtt igazolni köteles.

A kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére érkezett küldeményt a címzett helyett a törvényes képviselőnek vagy a gondnoknak kézbesíti a szolgáltató. A törvényes képviselő vagy a gondnok e minőségét jogerős hatósági határozattal, hatósági igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja.

A címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet megszűnése esetén a részére érkezett küldeményt a szolgáltató partnere révén – az e tényekről történő tudomásszerzést követően – haladéktalanul visszaküldi a feladónak.

 

8.3.2. Visszavétel, visszaküldés

A tévesen kézbesített küldeményt, illetve tartalmát a Szolgáltató partnere révén köteles bontott állapotban is a téves kézbesítés tényének egyidejű rögzítésével visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat visszafizetni, és a küldemény lezárása, valamint a korábbi téves kézbesítés tényének feltüntetése után annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni.

Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen küldeményeket a Szolgáltató partnere révén a kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvevő (közvetítő) aláírásával átveszi és azokat – a címzettnek történő kézbesítés sikertelensége esetén – visszaküldi a feladónak.

A Szolgáltató partnere révén a szabályosan kézbesített utánvételes küldeményt nem veszi vissza, ha az utánvétel elszámolására vonatkozó okiratot már továbbította.

Ha a kézbesítés során a címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem fogadja el, úgy azt a Szolgáltató partnere révén, a Megrendelő költségére, az átvételi határidők mellőzésével és az ok feltüntetésével visszaküldi a küldemény feladójának.

Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a szolgáltató partnere e tényt a kézbesítési okiratra és a küldeményre feljegyzi.

Ha a küldemény a Szolgáltatón vagy partnerén kívüli okból nem kézbesíthető, a szolgáltató partnere útján azt – az ok megjelölésével – a küldemény feladójának visszaküldi.

9. Tájékoztatás, panasz

9.1. Tájékoztatás

A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.

E-mail-ben, internetes honlapon az igénybevevők részére közzé teszi:

– Általános Szerződési Feltételeket;

– az alkalmazott díjakat;

– az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;

– minden egyéb közérdekű információt.

9.2. Felhasználói bejelentések, panaszok

A Szolgáltatónak a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítania kell, hogy igénybevevő ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék.

Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:

– telefonon;

– levélben;

– egyéb megfelelő módon (pl.: e-mail, távirat útján).

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A Szolgáltató a postai küldemény részleges elveszésére vagy megsérülésére vonatkozó jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését a panaszok között tartja nyilván.

A Szolgáltató által végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától hat hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napos határidőn belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő hat hónapon belül tehető.

A Szolgáltató a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni.

Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a Szolgáltató a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. A Szolgáltató a panaszt kivizsgálja, és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naptári napon belül az ügyfélnek válaszol.

A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. A Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetében 5 napon belül, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától számított 15 napon belül a panaszos írásban tájékoztatja. A külföldi szolgáltató késedelmesen megküldött tájékoztatása esetén a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért felelős belföldi szolgáltatót felelősség abban esetben nem terheli, ha mindent megtett a szerződéses partner szolgáltatójától beszerzendő adat, információ határidőben történő rendelkezésre bocsátása céljából. A Szolgáltató valamennyi panaszról nyilvántartást vezet.

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a panaszos a Hatósághoz fordulhat.

 

10. Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem

10.1 adatszolgáltatás

A Szolgáltatóra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a Hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a Hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

A Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.

A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.

A Szolgáltató fokozottan együttműködik a hatósági – és azon belül is kiemelten a büntető – eljárásokban az érintett hatóságokkal az adatszolgáltatás útján jogellenes magatartások felderítése és/vagy megelőzése végett.

10.2 személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség

A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja a Szolgáltató külön szövegezett Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint.

A Szolgáltató az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

A Szolgáltató és partnere:

– a zárt küldeményt – e pontba foglaltak kivételével – nem bonthatja fel;

– a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;

– a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – mással nem közölhet hatósági eljárás kivételével;

– a küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével másnak át nem adhatja;

– a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.

A feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a postai küldemény feladását igazoló dokumentumot bemutatja, illetve a postai küldemény egyedi azonosító adatát (pl. Kód, küldeményazonosító), továbbá szükség esetén a feladó és címzett nevét és a küldemény címét a Szolgáltatóval elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, Internet) közli.

A Szolgáltató partnere a zárt küldeményt felbonthatja, ha

– a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható;

– a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;

– kézbesíthetetlen postacsomag őrzési ideje lejárt.

A küldemény felbontását legalább két főből álló bizottság végzi, annak megtörténtét és a teendő intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság tagjait a Szolgáltatónak az alkalmazottai, tagjai, megbízottai, illetve közreműködői közül kell kijelölnie. Ha a bizottság nem működtethető, a felbontás a helyi önkormányzat arra feljogosított képviselőjének jelenlétében történhet. A felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.

A Szolgáltatónak és a közreműködői tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a Szolgáltató igénybevételével továbbított küldemények, szöveges közlemények, illetve közlések titkosságát. A Szolgáltató és a közreműködői tevékenységet végző személy (szervezet) – a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén – köteles a küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.

10.3. A postai alkalmazott, megbízott és közreműködő adat- és titokvédelmi felelőssége

Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.

 

11. Csomagbiztosítás

11.1 Csomagtartalom biztosítása

A Szolgáltató partnerétől csomagbiztosítás kérhető az általa közzétett feltételek és díjszabás szerint, Erről partnernél lehet tájékozódni.

 

12. Felelősség a szolgáltatások teljesítéséért

A Szolgáltató a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén, beleértve a küldemény sérülését, tartalomhiányát, elveszését és megsemmisülését is, a Postatv.-ben, valamint jelen ÁSZ-ben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel.

A Szolgáltató nem felel a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha az a Szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett:

Vis maior: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében;

A küldemény bármely magyar vagy külföldi hatóság általi lefoglalásából vagy a küldemény bármely magyar vagy külföldi hatósági eljárás miatti kézbesítésének meghiúsulása okán keletkezett;

A Szolgáltatón kívüli harmadik személy szabálysértési magatartása vagy bűncselekmény elkövetésével okozott kárért;

Az ügyfél (Megrendelő, feladó, címzett) szabálysértési magatartása vagy bűncselekmény elkövetésével idézte elő a kárt;

Ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága okozta;

A Szolgáltatót nem terheli kártérítési felelősség, ha csak a postai küldemény külső csomagolása sérül meg.

A Megrendelő vagy a feladó a különleges kezelést igénylő küldemény esetén előzetesen nem nyilatkozott (pl. Törékeny); illetve

A közvetett kárért, elmaradt haszonért.

A fenti károkkal kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:

– a Szolgáltatót: abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta;

– a Megrendelőt és a feladót; illetve a címzettet: abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza, továbbá ezen személyek köteles igazolni a csomagolás tartalmának értékét és a kár mértékét.

Közvetett kézbesítés esetén a szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át, az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

A fentieken túlmenően a Szolgáltatóval szemben a Ptk. Szabályai szerint hibás teljesítés esetén a Megrendelő kellékszavatossági vagy jótállási igényt érvényesíthet, azonban a Megrendelő ugyanazon hiba miatt egymással párhuzamosan, egyszerre nem érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve ha ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja az ügyfél, vagy mással kijavíttathatja – vagy végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Az ügyfél a kárát a 11.1.2. Pont szerint érvényesítheti.

12.1. Kártérítés

12.1.1. A kártérítés általános szabályai

A postai küldemény részleges elveszését vagy megsérülését – ha az felismerhető – a küldemény kézbesítésekor vagy a küldemény visszakézbesítésekor a kézbesítési okiraton azonnal jelezni kell.

Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában vagy, ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor (visszakézbesítéskor) azonnal nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül kell a kézbesítést ellátó postai szolgáltatóhoz írásban bejelenteni vagy azt a szolgáltatónál írásban jegyzőkönyvbe vetetni. A bejelentéssel egyidejűleg a kártérítési igényt is jelezni lehet.

Az ügyfél a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15. naptól kezdődően, illetve a küldemény hiányossága vagy sérülése esetén az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételét követően, ezen időpontoktól számított hat hónapos elévülési időn belül érvényesítheti.

Az ügyfél a postai küldemény késedelmes kézbesítése címén a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be.

Az ügyfél kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kárigény bejelentését írásban kell megtenni, vagy azt a Szolgáltatónál írásban jegyzőkönyvbe vetetni.

Amennyiben a Szolgáltatónak a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt elveszettnek tekinti.

A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a Megrendelő jogosult. A címzett jogosult, ha:

– a sérült küldeményt átvette; vagy

– a feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a címzettre engedményezte.

A Szolgáltató az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény küldemény sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.

 

12.1.2. A kárigény bejelentésének módja

Ha a Szolgáltató a panasz kivizsgálás során 30 napon belül a küldemény megsemmisülését vagy elveszését állapította meg, annak tényéről írásban tájékoztatja az ügyfelet.

Ha az ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően hat hónapos elévülési időn belül teheti meg a Szolgáltatónál.

A küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalomhiányáról írásban van lehetőség kárigény bejelentésére.

Ha a Szolgáltató a küldemény kezelésének bármely szakaszában a küldemény sérülését vagy hiányosságát észleli, ezek tényéről és mértékéről jegyzőkönyvet vesz fel. A sérült vagy hiányos küldeményt a szolgáltató e jegyzőkönyv kíséretében kézbesíti.

Ezekben az esetekben a küldeményt a címzett vagy meghatalmazottja – bizonyos esetekben a feladó – a kárigény jegyzőkönyvön történő összegszerű feltüntetésnél (esetlegesen a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával) veszi át – veszi vissza – melyet aláírásával igazol.

Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló bejelentést a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül kell a Szolgáltatóhoz írásban bejelenteni.

 

12.1.3. A kártérítési igény elbírálása, kifizetése

A küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Szolgáltató a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet haladéktalanul írásban tájékoztatja.

A Szolgáltató az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az elbírálástól számított – 8 naptári napon belül intézkedik.

A Szolgáltató az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.

 

12.1.4. A kártérítés mértéke

A Szolgáltató a küldemények tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése, megsemmisülése esetén a következők szerinti kártérítési átalányt köteles fizetni:

A Szolgáltató a belföldi, garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén fizetendő kártérítés a küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése folytán a szolgáltatásért fizetendő díj ötszöröse.

A Szolgáltató a nemzetközi, garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén fizetendő kártérítés a küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése folytán a szolgáltatásért fizetett díj visszautalását vállalja.

Utánvétel különleges szolgáltatás esetén a Szolgáltató az utánvételi összeg erejéig felelős, ha a küldeményt az utánvételi összeg beszedése nélkül vagy kisebb összeg beszedésével kézbesítette.

Az ügyfelek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik és nem terheli kártérítési kötelezettség azon kárigényekért, mely abból ered, hogy a Megrendelőn kívüli személy magának követeli az utánvét összegét, azonban a Szolgáltató az utánvét összegét hiánytalanul megfizette igazolhatóan a Megrendelő vagy a jelen ÁSZF szerint Megrendelő által megjelölt személy részére.

12.2. Eljárás a kártérítés után előkerült küldemények esetén

Ha a küldemény vagy a küldemény tartalmának egy része a kártérítés összegének kifizetését követően megkerül, arról a Szolgáltató a kártérítésben részesültet értesíti. A Szolgáltató a küldeményt kártérítettnek visszaszállítja és ez esetben kártérítettnek a felvett kártérítési összeget nem kell visszafizetnie. Ha a kártérítésben részesült sikertelen kézbesítés esetén az értesítésre 8 napon belül nem ad választ, azt a Szolgáltató a megkerült küldeményről, illetve tartalomrészről történő lemondásnak tekinti.

12.3. A szolgáltató díj-visszafizetési kötelezettsége

A Szolgáltató a küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását követően – a küldemény Megrendelőjének vagy amennyiben a személye eltér a Megrendelőtől, a megrendelésben tényleges költségviselőként feltüntetett személy részére visszafizeti.

A Szolgáltató a szolgáltatás díját teljes mértékben visszafizeti abban az esetben, ha a Szolgáltató a szolgáltatási szerződést nem teljesítette, a törékeny különleges szolgáltatással feladott küldemény  hanyag csomagolásból eredően megsérült.

12.4. Felelősség a postai küldemény késedelmes kézbesítéséért

A garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért a Szolgáltató kártérítést köteles fizetni, kivéve ha bizonyítja, hogy a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A kártérítés összege a garantált idejű szolgáltatásért fizetett díj kétszerese.

A Szolgáltató a nem garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

Ha belföldi forgalomban a küldemény kézbesítése – illetve annak megkísérlése – a feladástól számított tizenötödik napon belül nem történik meg, a felek eltérő megállapodásának hiányában a küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre a küldemény elveszésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Ha elveszettnek tekintendő küldemény előkerül, a küldeményt kézbesíteni kell. A már kifizetett kártérítést azonban kézbesítés esetében sem kell a szolgáltató részére visszafizetni.

 

13. Az ügyfél felelőssége

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy egyetemleges felelősség terheli minden olyan kötelezettség tekintetében, amely a megrendelésben megjelölt adatok vagy a jelen ÁSZF szerint más ügyfelet terhelnek (pl. A tényleges költségviselő személy nem fizetésért való felelősség, vagy a feladót terhelő kötelezettségek tekintetében).

Az 1.2. Pont szerinti ügyfelek elfogadják, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban – a szolgáltatás közvetített jellegére figyelemmel – kizárólag a Szolgáltató felé tehetnek meg minden nyilatkozatot és csak a Szolgáltatótól kérhetnek tájékoztatást és követelhetnek nyilatkozattételt. Ügyfelek vállalják, hogy amennyiben ennek ellenére a Szolgáltató partnerével közvetlenül veszik fel a kapcsolatot a megrendelt szolgáltatás vonatkozásában és ezzel kárt okoznak a Szolgáltatónak, úgy kötelesek azt a járulékos költségekre is kiterjedően maradéktalanul megtéríteni Szolgáltató részére.

A Megrendelő és a feladó teljes jogi és anyagi felelősséget vállalnak a Szolgáltatónak okozott minden kárért, mely a mindenkori jogszabályok és a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének megsértéséből ered. Ennek keretében Megrendelő és/vagy feladó kötelesek megtéríteni a Szolgáltató minden felmerült kárát mely különösen, de nem kizárólagosan abból ered, hogy:

Valótlan személyes adatokat, illetve valós adatokat más adatának feltüntetve adtak meg,

A megrendelés egyéb adatai ellentmondásosak, tévesek, valótlanok vagy megtévesztőek,

A megrendelés során a 3.1.1. A) pont szerinti bejelentési és Szolgáltató irányába fennálló tájékoztatási kötelezettségének az Ügyfél – különösen Megrendelő – nem tesz eleget, és ebből eredően Szolgáltatót elmarasztalják vagy anyagi kára keletkezik,

A Szolgáltató által megküldött formanyomtatványokat tévesen, ellentmondásosan, megtévesztően, vagy úgy töltik ki, amely a jelen szerződés vagy bármely jogszabály Szolgáltató által történő megtartását lehetetlenné teszi,

A küldemény tiltott vagy jogszabályba ütköző tárgyat tartalmaz, vagy feltételhez kötött tárgyat tartalmaz, de a feltételt nem teljesítik és a feltétel teljesítése, vagy a csomag valós tartalmára vonatkozó adat tekintetében a Szolgáltatót megtévesztik vagy tévedésben tartják.

 

14. Szolgáltatások teljesítésének minősége

A Szolgáltató tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az ÁSZF alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a termékeket megfelelő körülmények közt tárolja, a megrendeléseket gondosan és körültekintően feldolgozza, csomagolja, címzéssel látja el. A küldeményeket biztonságos körülmények között továbbíttatja és ép, sértetlen állapotban kézbesítteti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.

A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a Szolgáltató és partnere választja meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelően.

 

14.1. Átfutási idők belföldi forgalomban

A Szolgáltató tevékenységét úgy szervezi és működteti, hogy belföldi forgalomban feladott küldemények végponttól-végpontig mért útvonalára vonatkoztatott továbbítási időtartam a következők szerint teljesüljön:

A Szolgáltató vállalja, hogy az érvényben lévő és leendő szerződéseinek megfelelően, valamint az eseti szerződésekben (fuvarlevelek) megállapodott kézbesítési határidők szerint a küldemények a fuvarlevélen feltüntetetteknek és a feladók akaratának megfelelően kézbesítésre kerüljenek, vagy ennek megkísérlése megtörténjen.

 

15. Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében

A Szolgáltató együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes.

16. Vegyes rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem rendezett fuvar szolgáltatási tevékenységre a Polgári Törvénykönyv fuvarozást szabályozó mindenkori rendelkezései, valamint a fuvarozásra vonatkozó mindenkori magyar jogszabályok irányadóak.

A postai szolgáltatási tevékenység vonatkozásában a jelen ÁSZF-ben nem rendezett kérdésekben a 2012. Évi CLIX. Törvény (továbbiakban: Postatv.), a postai szolgáltatásra vonatkozó mindenkori magyar jogszabályok és a Ptk. Rendelkezései irányadóak.

A fuvarozási és postai szolgáltatási tevékenységre egyaránt irányadóak az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. Évi CVIII. Törvény, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet rendelkezései. A Szolgáltató magatartási kódexnek nem aláírója, azonban az ÁSZF az ágazatra és tevékenységére irányadó Postatv. Rendelkezései alapján kerültek kialakításra.

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei.

A szerződő felek közötti szolgáltatási jogviszonyra a felek a magyar jog alkalmazását és a Budai Központi Kerületi Bíróság, valamint értékhatártól függően amennyiben Törvényszéken kezdődik meg az eljárás a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki minden www.webshopiroda.hu oldalon, vagy erre továbbutaló honlapon leadott rendelés vonatkozásában.

Szerződő felek elfogadják, hogy amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése jogszabályba ütközne és ennél fogva a jogellenes rendelkezés érvénytelennek minősül, úgy az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét és hatályát. Az érvénytelen rendelkezés helyett a felek az eredeti, érvénytelen rendelkezéssel érintett kérdést rendező jogszabályi előírást rendelik alkalmazni.

 

Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható.

Utolsó frissítés: 2018. augusztus 25.

 

Mellékletek

 

1. számú melléklet:

A szállításból kizárt, illetve a feltételhez kötötten szállítható tárgyak:

 

A szállításból kizárt tárgyak:

Ablak (ablaküveg, üveglap, bekeretezett ablak, üvegpolc, üvegezett ajtó, üvegcsillár) Aerosolos kozmetikai és háztartási szerek (dezodor, bútorápoló, légfrissítő)

Akrilmosdó, kád, wc tartály, mosdókagyló, zuhanykabin, zuhanyfülke, egyéb szaniter, 

Autókarosszéria (motorháztető, ajtó, légterelő, lökhárító, stb.) elemeket dobozolás nélkül (csak fóliába csomagolva nem lehet feladni)

Az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk; Benzines robogó, elektromos bicikli, szobabicikli

Berendezések, alkatrészek, eszközök, amik kizárólag állítva szállíthatók, nem forgathatók

Cigaretta és egyéb dohánytermék, e-cigaretta bármilyen mennyiségben

Csempe, padlólap

Csomagolás nélküli bútor (asztal, szék, dohányzóasztal, üvegasztal, tükör) Csomagolatlan áru

Divatékszerek, nemesfémből vagy drágakövekből készült ékszerek

DPD-vel semmilyen élelmiszer, gyógyszer és kozmetikum, kozmetikai termék nem adható fel sem belföldi, sem nemzetközi viszonylatban.

 

GLS-el, QX-el, TCE-vel, TNT-vel és UPS-el az alábbi élelmiszer tartalmak nem szállíthatók:

Üveges és műanyag kiszerelésben bolti és házi élelmiszer (például: szörp, méz, savanyúság, befőtt, kompót, lekvár, jam, konzerv stb.)

Romlandó, gyorsfagyasztott élelmiszer, nyers és feldolgozott formában (gyümölcs, zöldség, gomba, füstölt áru, tojás, zsákos krumpli, stb.)

Főtt- és készételek

Házi készítésű élelmiszerek (füstölt, konzervált, pépes, folyékony) pl.: befőtt, lekvár, konzerv, hurka, kolbász, stb.

Egészségügyi minták (beleértve a testnedveket és szövetmintákat)

Égetett szeszes ital, házilag gyártott alkoholtermékek, pezsgő

Élő/elhullott növények és állatok

Ember és/ vagy állat életére veszélyes, életük kioltására alkalmas eszközök

Emberi maradványok és hamvak, kegyeleti érzéseket sértő tárgyak, halotti hamvak

Értéknyilvánítás szolgáltatás, értékes tárgyak szállítása;

Értékpapír, nemesfémek, drágakövek.

Fegyver (lőfegyver, karabély, sörétes puska, lőszer, lőfegyver alkatrészei, hadianyag, kések, fejszék, pillangókés, boxer, légfegyver, stb.)

Fémlithiumos akkumulátor Fertőző, undort keltő áruk

Fokozottan sérülékeny háztartási eszközök (kerámialap, gázkazán, kazán, bojler, olajradiátor) Gáz, pirotechnikai eszköz (gázspray, tűzijáték, füstölő)

Gépjármű alkatrész: akkumulátor, autóajtó, használt motorblokk (kivéve fóliázva és raklapon!), légzsák, szélvédő, sebességváltó (használt, tartalmaz olajat vagy üzemanyagot),

Gyúlékony anyagok (például: benzin, gázolaj, fűtőolaj, folyékony gáz, motorolaj).

Hőmérséklet érzékeny, illetve hűtést vagy fűtést igénylő áruk, élelmiszerek;

Hús és hústermék Belgiumba (TNT)

Kábítószerek, hallucinogén szerek, pszichotróp anyagok Kerékpár (csak dobozoltan lehet)

Készpénz (papírpénz vagy érme) bármilyen pénznemben, készpénz helyettesítő fizetési eszköz pl: bankkártya, hitelkártya, étkezési jegyek, üdülési csekk, értékpapírok. (ide sorolandók még az állampapírok, de előrefizetett telefonkártya, aktivált SIM kártya, és még fel nem használt bélyegek is)

Kindertojás – Amerikába vagy olyan országba, ahova Amerikán át kerül továbbításra (pl.: Kanada, Mexikó, stb.)

Közbiztonságra különösen veszélyes anyagok, tárgyak, eszközök

Láncfűrész

Lőszer, robbanószer;

Matrac

Minden egyéb olyan tárgyat, amely elképzelhetően veszélyezteti az emberi életet, környezetet, a közbiztonságot, az állambiztonságot, a futárszolgálat eszközeit, munkatársait.

Mosogató, kanapé, bútorok, tükör, mosógép, centrifuga, stb.

Mosószer és minden egyéb tisztítószer

Motoros permetezőgép; használt benzines fűnyíró, láncfűrész, fűkasza

Műtárgyak, antik tárgyak, muzeális emlék, régészeti lelet (a jogszabályok értelmében minden olyan tárgy, ami 50 évnél régebbi, ebbe a kategóriába sorolandó)

Narkotikumok, egyéb hallucinogén és a büntető törvénykönyvben meghatározott anyagok; Nem könyvelt küldemény;

Nem megfelelően csomagolt folyékony áru

Nem megfelelően csomagolt tárgyak;

Nemesfémből készült vagy drágakővel díszített ékszerek és karórák, rúdarany

Növények, gyökerek, cserepes növény, virágcsokor, facsemete

Ömlesztett áru (zsákban csomagolva)

Parfüm (pumpás és hajtógázas sem) és egyéb alkoholtartalmú kozmetikai szerek (körömlakk, körömlakklemosó, arcszesz, sebbenzin)

Porcelán, kanna, váza, kerámia tárgyak

Pornográf anyagok

Postafiókra címzett küldemény;

Pótolhatatlan vagy egyedi tárgyak, dokumentumok

Prémek és prémmel bélelt öltözékek, trófeák, védett állatok bőre, szervei

Radioaktív, gyúlékony, mérgező, maró, tűz. És robbanásveszélyes anyagok, illetve azt tartalmazó tárgyak;

Sérült áru

Sporttáska, hátizsák, mint csomagolóeszköz

Szénsavas folyadékok, üdítők, sör, energiaital, s minden olyan folyadék, ami nyomás alatt van

Szúró-, vágó-, és lőfegyver;

Tejtermék (túrórudi, joghurt, túró, margarin, stb.)

Torta, tortadísz

Tűzoltó készülék

Üveges, üveget tartalmazó szekrény

Vámmatrica

Veszélyes anyagok: robbanóanyagok, robbantó- és robbanószerek, gyúlékony anyagok, toxikus vagy maró hatású anyagok, radioaktív anyagok, fertőző vagy fertőzés veszélyes anyagok, emberre veszélyes szerek, illetve minden olyan egyéb anyag, amely a többi küldeményre és személyzetre sajátosságánál fogva kedvezőtlen hatással lehet.

Virágcsokor

Vizipipa

Zacskóban, zsákokban, szövetzsákokba csomagolt termékek

 

Partnereink futára megtagadhatja a csomag elszállítását ezen esetekben:

Helytelenül csomagolt áruk

Zacskóban, zsákokba csomagolt termékek Összepántolt, összekötözött csomagok

Romlandó, fertőző, undort keltő áruk

Folyékony, könnyen szétfolyó anyagok Postafiókra címzett küldemények

Bőröndbe csomagolt küldemény (körbefóliázott, kartonlapokkal megerősített bőrönd felvételét is megtagadhatja a futár)

Hőmérsékletre érzékeny, hűtve, fűtve szállítandó áruk

Nem megfelelően csomagolt folyékony áru (mindennemű térkitöltő, elválasztó anyag nélkül csomagolt küldemény).

 

Csomafógolási feltételek:

Kizárólag erős – nem használt – dobozba történő csomagolás. Rugalmas belső kitöltés, kitöltő anyag hungarocell. 

Az elektronikai berendezések gyári csomagolása nem jelent tökéletes védelmet. Ennek megfelelő továbbcsomagolása Szolgáltató kötelessége, de Megbízó költsége.

A fenti lista nem végleges, változtatásának jogát a Webshop Partner Kft fenntartja.

 

Az egyébként tiltás alá nem eső tárgyak felvételét a futár megtagadhatja az alábbi feltételek esetén, ennek elkerülése Szolgáltató feladata:

A kézbesítendő tárgy láthatóan helytelenül került becsomagolásra,

Összepántolt csomag.

A nem kielégítő módon és/vagy nem a kereskedelemben szokásos módon csomagolt áruk.

Ha sérült vagy gyenge minőségű a csomagolóanyag vagy a küldemény törött

Ha nedves a csomagolóanyag vagy folyik valami a küldeményből

Ha a küldemény súlya meghaladja a 40 kg-ot és nincs raklapon

Ha a küldemény élei csomagolatlanok és/vagy bizonyos részei kiállnak

Ha a küldeménydarabok nincsenek rögzítve a raklapon

Ha sérült és/vagy rosszminőségű a raklap

Ha a raklapra helyezett küldemények lelógnak a raklapról.

 

A Megrendelő törvény szerinti kötelessége értesítenie a Szolgáltatót, amennyiben terméke a veszélyes anyagok közé van sorolva, és tudatni velük az ENSZ és UN-számot valamint az áruosztályt. A Megrendelőnek minden, még az Európai Unió területén is szállítandó veszélyes árunak minősülő anyagról Biztonságtechnikai adatlapot kell benyújtania.

A Szolgáltató a jelen mellékletben található lista változtatásának jogát fenntartja.

 

2. számú melléklet:

Díjak és kedvezmények, a partnerek szolgáltatási és feltételei:

 

Partnerek szállítási feltételei

A Webshop Partner Kft. mindenkori szerződött partnerei a szolgáltató honlapján találhatóak azzal, hogy az együttműködő partnerek jelenleg a GLS és az ExpresszOne futárszolgálatok.

GLS feltételei:

1. A GLS partner a csomagot a csomagfeladási napon veszi át (9 és 17 óra között) a felvételi címről és kézbesíti a következő munkanapon. A GLS futárok telefonos elérhetősége titkos, a megrendelő felé ki nem adhatóak. A futár telefonon jelentkezik, ha a megadott felvételi címen nem talál senkit. Fontos, hogy a GLS megbízásokat munkaidőben, 16:00-ig szükséges leadni. Az ezen időpont után érkezett csomagokat a futár egy munkanap múlva tudja felvenni.

2. A maximálisan felvehető súly 40 kg. Maximálisan felvehető csomagméret: 300 cm körméret. (2xmagasság+2xszélesség+1xhosszúság=300) Ha 300 cm-nél nagyobb, a GLS a csomagot nem veszi fel. A GLS – a körméret mellett – által felvehető maximum méretek: magasság: 60 cm, szélesség 80 cm, hosszúság 100 cm.

3. A GLS árszámítás a csomag mért, nettó súlyán alapszik. A valódi súly a számlázott súly. A GLS nem figyel a térfogatsúlyra, csak a mérleg által mutatott súlyt veszi figyelembe.

4. A GLS biztosítás a csomag értékének összegét biztosítja. A biztosítási összeget a Szolgáltató dokumentum útján juttatja el a GLS partneréhez.

5. A GLS partner vállalja a csomagküldés díjának, a kézbesítéskor történő átvételét, utánvét formában.

6. A GLS partner utánvét során beszedi a csomag értékét is. A beszedett összeget, a GLS 8 munkanapon belül utalja át szerződött partnerének bankszámlaszámlájára.

7. A GLS partner nemzetközi szállításainál, amennyiben a csomagot nem tudják a címzettnek átadni, a futár a címhez legközelebb eső csomagpontban (postai hivatal, Parcel Force depo) rakja le. Itt veheti át a címzett munkanapokon.

8. Tételes átadás – Előzetes megállapodás alapján a GLS tételesen átadja az árut (kizárólag hipermarketekben), és a leigazolt szállítólevelet visszajuttatja a Feladónak. A GLS külön szervezettel látja el a feladatot, a gépkocsivezető nem ad át tételesen árut. Az aktuális áruházlistáról a GLS honlapon tájékozódhat (https://gls- group.eu/HU/hu/szolgaltatasok/itemised-delivery-service) . A szolgáltatás díja mindenkor érvényben lévő díjszabás szerint.

A GLS szállítási feltételei az alábbi linken érhetők el: http://www.gls-hungary.com/doc1_4.html

Amennyiben eltérés van a jelen ÁSZF és a mindenkori partnerek szállítási feltételei között, úgy az ellentmondásos feltételek esetén a partner hatályos szállítási feltétele irányadó a társaságunknál igénybe vett szolgáltatásra azzal, hogy ezen partner szállítási feltétele jelen ÁSZF-ben való feltüntetése nélkül is az ÁSZF részét képezi, amennyiben a fuvarozó partnert a Webshop Partner Kft a társaságot partnerként tünteti fel a honlapon.

Díjak, kedvezmények:

A mindenkori aktuális díjak és eseti vagy időszakos kedvezményekről való tájékozódás iránt keresse fel a www.webshopiroda.hu honlapunkat, illetve érdeklődjön elérhetőségeink valamelyikén.

 

Kelt: Sződliget, 2018.03.29.

Érvényes 2018.03.29-től